ALGEMEEN

1.1. In deze algemene zakelijke verkoop- en leveringsvoorwaarden (“Voorwaarden”) wordt verstaan onder:

Ambius: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ambius B.V., statutair gevestigd te (6921 RZ) Duiven aan de Impact 6, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09038983;

BW: het Nederlandse Burgerlijke Wetboek;

Dagen: kalenderdag(en);

Derden: andere partijen dan Ambius en Opdrachtgever;

Diensten: de in de Overeenkomst gespecificeerde diensten en adviezen van Ambius:

Opdrachtgever: iedere natuurlijke- en of rechtspersoon die met Ambius onderhandelt over de totstandkoming van een Overeenkomst en/of een Overeenkomst met Ambius aangaat ter zake van de levering van Producten:

Overeenkomst: een overeenkomst tussen Ambius en Opdrachtgever op grond waarvan Ambius Diensten en/of Producten levert op grond van welke titel dan ook;

Product: de in de Overeenkomst gespecificeerde zaken in de breedste zin van het woord die door Ambius aan Opdrachtgever worden geleverd;

Schriftelijk: per brief of per e-mail;

Indien hierboven aan woorden in de enkelvoudsvorm een gedefinieerde betekenis wordt toegekend, wordt daaronder mede de meervoudsvorm begrepen en vice versa.

1.2. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en opdrachtbevestigingen van, bestellingen bij en (onderhandelingen over) Overeenkomsten met Ambius.

1.3. Afwijkende voorwaarden en bedingen gelden slechts indien deze Schriftelijk met Ambius zijn overeengekomen dan wel Schriftelijk door Ambius zijn bevestigd en laten voor het overige deze Voorwaarden volledig in stand.

1.4. Nietigheid, vernietigbaarheid of niet toepasselijkheid van één of meer in deze Voorwaarden voorkomende bepalingen of een deel van een bepaling, doet niets af aan de werking en geldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden.

1.5. De toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop-) of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Ambius uitdrukkelijk afgewezen.

1.6. Ambius is gerechtigd eenzijdig wijzigingen in deze Voorwaarden aan te brengen. Indien Ambius van deze wijzigingsbevoegdheid gebruik maakt, gelden de gewijzigde Voorwaarden nadat de gewijzigde Voorwaarden door Ambius aan Opdrachtgever zijn toegezonden.

1.7. De persoon die het contract ondertekent uit naam van de Opdrachtgever verklaart over de bevoegdheid te beschikken om Opdrachtgever rechtsgeldig te verbinden.

AANBIEDINGEN

2.1. Alle aanbiedingen en uitlatingen van Ambius
• zijn vrijblijvend;
• gelden als één geheel;
• zijn slechts gericht tot Opdrachtgever;
• mogen niet worden verspreid;
• kunnen niet gedeeltelijk worden geaccepteerd;
• zijn gebaseerd op de bij de aanvraag door Opdrachtgever verstrekte gegevens; en
• gelden voor een termijn van maximaal drie maanden, tenzij anders vermeld.

2.2. Indien de Overeenkomst Schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag dat Ambius een ondertekend en ongewijzigd exemplaar van haar aanbieding retour ontvangt, dan wel op de dag dat Ambius een Schriftelijke opdrachtbevestiging aan de Opdrachtgever verzendt. In dit laatste geval heeft de Schriftelijke opdrachtbevestiging van Ambius te gelden als een correcte en complete weergave van de Overeenkomst die tussen Ambius en Opdrachtgever is gesloten.

2.3. Bij gebreke van een ondertekende aanbieding of Schriftelijke opdrachtbevestiging van Ambius geldt dat de Overeenkomst tot stand komt op het moment dat door Ambius met de uitvoering van de Overeenkomst wordt aangevangen. De factuur van Ambius zal in dat geval beschouwd worden als de order van Opdrachtgever en als de correcte weergave van de Overeenkomst tussen Ambius en Opdrachtgever.

2.4. De toepasselijkheid van artikel 6:227b lid 1 BW is uitgesloten.

2.5. Ambius heeft steeds het recht om (in haar aanbieding) af te wijken van de inhoud van catalogi, folders, technische specificaties, prijscouranten e.d., totdat een en ander uitdrukkelijk in de Overeenkomst is vastgelegd.

2.6. De in artikel 2.5 genoemde catalogi, etc. blijven te allen tijde eigendom van Ambius en mogen niet worden verveelvoudigd of aan derden ter hand worden gesteld, behoudens de uitdrukkelijk toestemming van Ambius.

PRIJZEN

3.1. Alle door Ambius aangeboden en met Ambius overeengekomen prijzen zijn in Euro en exclusief de verschuldigde BTW.

3.2. Ambius is bevoegd de overeengekomen prijs aan te passen indien de kostprijs van de elementen waarvan de prijs is bepaald (waaronder maar niet beperkt tot kosten voor (grond)stoffen, bedrijfskosten en loonkosten) na het sluiten van de Overeenkomst zijn gestegen.

HUUR EN VERHUUR

4.1. Indien de Overeenkomst de verhuur van Producten betreft, is deze Overeenkomst van kracht gedurende de periode zoals in de Overeenkomst vastgelegd. Indien in de Overeenkomst geen looptijd is bepaald, vangt de Overeenkomst aan op de dag dat het gehuurde door Ambius is afgeleverd en eindigt de Overeenkomst op de dag waarop het gehuurde compleet aan Ambius is geretourneerd.

4.2. Het gehuurde mag uitsluitend gebruikt worden overeenkomstig zijn bestemming. Opdrachtgever is derhalve verplicht het gehuurde te behandelen volgens de bedieningsinstructies van Ambius.

4.3. Opdrachtgever verklaart door acceptatie van het gehuurde, het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen, het in die staat te zullen houden en na afloop van de huur weer op te leveren, een en ander behoudens normale slijtage. Uitsluitend Ambius is gerechtigd de (normale) slijtage te beoordelen.

4.4. Behoudens kosten voor het herstel van normale slijtage, zijn alle kosten voor het herstellen van de schade die tijdens looptijd van de (huur)Overeenkomst zijn ontstaan, voor rekening van Opdrachtgever.

4.5. Eventuele storingen aan of van het gehuurde dient Opdrachtgever onmiddellijk, doch uiterlijk binnen vierentwintig (24) uur te melden aan de serviceafdeling van Ambius. Ambius spant zich ertoe in een storing vervolgens zo snel mogelijk te repareren. Deze reparatie geschiedt op kosten van Opdrachtgever, tenzij de storing het gevolg is van normale slijtage of van een gebrek in het gehuurde zelf.

4.6. Zonder de uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming van Ambius is Opdrachtgever niet gerechtigd het gehuurde te bezwaren, te vervreemden of op andere wijze feitelijk aan een Derde ter beschikking te stellen.

4.7. Ambius is zowel voor, tijdens als na de looptijd van de (huur)Overeenkomst gerechtigd het gehuurde te controleren of te doen controleren. Opdrachtgever zal te allen tijde zijn medewerking verlenen aan een dergelijke controle door Ambius.

4.8. Opdrachtgever zal Ambius onverwijld in kennis stellen van een eventuele beslaglegging op (een deel van) zijn goederen, een faillissements (aanvraag) of een (een aanvraag tot) surseance van betaling. Tevens is Opdrachtgever verplicht de beslag leggende deurwaarder te informeren over het bestaan van de (huur)Overeenkomst met Ambius.

4.9. Indien het gehuurde gedurende de looptijd van de (huur)Overeenkomst, door welke oorzaak dan ook, teniet gaat, dient Opdrachtgever Ambius daarvan Schriftelijk op de hoogte te stellen. Opdrachtgever is in dit geval verplicht de dagwaarde van het gehuurde aan Ambius te voldoen. Indien het tenietgaan van het gehuurde het gevolg is van een strafbaar feit, is Opdrachtgever bovendien verplicht om onverwijld aangifte te doen bij de bevoegde autoriteiten.

EXTRA KOSTEN, MEER- EN MINDERWERK

5.1. Indien door instructies van Opdrachtgever de hoeveelheid Diensten die Ambius op grond van de Overeenkomst moet verrichten toeneemt, dan is er sprake van meerwerk. Bovendien is er sprake van meerwerk indien er kosten ontstaan doordat Opdrachtgever in gebreke is gebleven de uitvoering of de voortgang van de Diensten mogelijk te maken.

5.2. Voor eventuele uitloop van de in de Overeenkomst genoemde (lever)termijnen vanwege meerwerk is enkel en alleen Opdrachtgever verantwoordelijk.

5.3. Meer en/of minderwerk zal bij opdracht, dan wel bij het einde van de Diensten naar billijkheid worden verrekend.

5.4. Indien na het tot stand komen van de Overeenkomst blijkt dat uitvoering van het werk uitermate bezwaarlijk of door overmacht onmogelijk is geworden, heeft Ambius het recht om te verlangen dat de Overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de bezwaren aan de uitvoering verbonden geheel of grotendeels vervallen of de onmogelijkheid van de uitvoering wordt weggenomen. De meer- of mindere kosten in verband met de wijziging van de Overeenkomst zullen worden verrekend. Kosten die Ambius reeds heeft gemaakt, blijft Opdrachtgever te allen tijde verschuldigd, ook als deze kosten niet meer worden benut.

5.5. De in artikel 5.4 genoemde regeling laat de bevoegdheid van zowel Opdrachtgever als Ambius om de Overeenkomst (bijvoorbeeld vanwege overmacht) te ontbinden, dan wel daarvan ontbinding te vorderen, onverlet.

LEVERING EN UITVOERING

6.1. Ambius spant zich ertoe in de door haar genoemde of met Opdrachtgever overeengekomen, al dan niet uiterste, (lever)termijnen in acht te nemen, maar deze kunnen nimmer beschouwd worden als fatale termijnen in de zin van artikel 6:83 onder a BW. Bij overschrijding van een dergelijke termijn zal Ambius, indien mogelijk, de nieuwe leveringstermijn/tijd van uitvoering aan Opdrachtgever opgeven. Bij overschrijding van de leveringstermijn heeft Opdrachtgever geen recht op enige schadevergoeding of op ontbinding, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Ambius.

6.2. Alle leveringen geschieden franco aan het opgegeven afleveradres, tenzij anders overeengekomen.

6.3. Indien een Overeenkomst is gesloten voor het verlenen van Diensten zal Ambius de Producten bij Opdrachtgever verspreiden en/of verzorgen op de wijze en met de frequentie zoals in de Overeenkomst overeengekomen.

6.4. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat alle aanwijzingen, door of namens Ambius gegeven en die verband houden met de overeengekomen Diensten en het op zo verantwoord mogelijke wijze uitvoeren daarvan, worden opgevolgd.

6.5. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat Ambius de Diensten na aankomst op de plaats van de Diensten direct kan aanvangen. Daartoe moet o.a. vrije toegang worden verleend tot alle ruimtes, lokaliteiten, terreinen etc. waar Ambius de Diensten zal uitvoeren.

6.6. Wanneer door toedoen van de Opdrachtgever wachttijd ontstaat, heeft Ambius het recht de betreffende kosten (verleturen) aan Opdrachtgever door te berekenen.

6.7. Een eventuele weigering om toegang te verlenen ontheft Opdrachtgever niet van zijn (betalings)verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

6.8. Opdrachtgever is verplicht alle door Ambius verlangde, benodigde en gebruikelijke hulpwerktuigen en hulpmaterialen kosteloos ter beschikking te stellen tijdens het uitvoeren van de Diensten.

6.9. In geval van montage of demontage van materialen aan plafonds, muren of vloeren bepaalt Opdrachtgever de plaats van montage en demontage. Ambius is nimmer aansprakelijk voor de schade die door de montage of demontage ontstaat.

6.10. Indien in het geval van een Overeenkomst tot het leveren van Producten het betreffende Product niet leverbaar blijkt te zijn, is Ambius gerechtigd het Product te vervangen door een soortgelijk Product.

BETALINGEN

7.1. Ambius stuurt voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag digitaal een factuur aan Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever een papieren factuur wenst te ontvangen dient zij dit Schriftelijk aan Ambius aan te geven en is Ambius gerechtigd hiervoor 3 euro per factuur in rekening te brengen.

7.2. De betalingstermijn van iedere factuur is veertien (14) Dagen na de factuurdatum. Alle betalingstermijnen zijn fataal in de zin van artikel 6:83 onder a BW. Dit betekent dat Opdrachtgever bij overschrijding van de betalingstermijn van veertien (14) Dagen direct –en zonder voorafgaande ingebrekestelling–¬ van rechtswege in verzuim raakt.

7.3. Bij overschrijding van de betalingstermijn vervallen eventuele aan Opdrachtgever verstrekte kortingen, is Ambius gerechtigd de wettelijke handelsrente zoals bedoeld in artikel 6:119a BW, in rekening te brengen en maakt Ambius aanspraak op alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die nodig zijn om de facturen te innen. De buitengerechtelijke kosten waar Ambius in ieder geval aanspraak op maakt worden vastgesteld op vijftien procent (15%) van de waarde van de onbetaald gebleven bedragen, met een minimum van vijftig euro (€ 50,-). Indien de daadwerkelijke kosten hoger zijn dan vijftien procent (15%) van de waarde van de onbetaald gebleven bedragen, is Ambius gerechtigd de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten (waaronder kosten voor een eventuele faillissementsaanvraag) bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

7.4. Ambius is altijd bevoegd om een voorschot, dan wel elke andere vorm van zekerheid, waaronder maar niet beperkt tot, pandrechten en bankgaranties, te verlangen van Opdrachtgever voor te leveren Producten of te verrichten Diensten. Indien Ambius zekerheid verlangt in de vorm van een (stil) pandrecht, verplicht Opdrachtgever zich ertoe een akte tot vestiging van het pandrecht te ondertekenen. Indien Ambius de door haar verlangde betalingen of zekerheid niet krijgt, is zij bevoegd de levering op te schorten en, indien Opdrachtgever ook na sommatie daaraan niet voldoet, de Overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte Schriftelijk te ontbinden en schadevergoeding van Opdrachtgever te vorderen.

7.5. Opdrachtgever dient de door Ambius gefactureerde bedragen zonder inhoudingen, kortingen en/of verrekeningen te betalen. Eventuele creditnota’s dienen zoveel mogelijk verrekend te worden met de factuur waarop zij betrekking hebben.

7.6. Ambius is, buiten de in de wet geregelde mogelijkheden van verrekening, bevoegd haar vorderingen op en schulden aan Opdrachtgever te verrekenen met bedragen die Opdrachtgever, uit welke hoofde ook, aan Ambius verschuldigd is of op enig moment verschuldigd zal worden.

KLACHTEN

8.1. Klachten ten aanzien van de Producten of de verrichte Diensten dienen onderbouwd en per aangetekende brief te geschieden binnen acht (8) Dagen na levering van de Producten aan Opdrachtgever of binnen acht (8) Dagen na het verrichten van de werkzaamheden. Na deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft Opdrachtgever al zijn rechten verwerkt.

8.2. Klachten ten aanzien van de factuur van Ambius dienen binnen acht (8) Dagen na factuurdatum Schriftelijk bij Ambius te worden ingediend. Na deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft Opdrachtgever al zijn rechten verwerkt. Een klacht van Opdrachtgever schort nimmer de (betalings)verplichtingen op die voor Opdrachtgever uit de Overeenkomst voortvloeien.

8.3. Retourzendingen die Ambius niet vooraf Schriftelijk heeft goedgekeurd, worden door Ambius niet geaccepteerd en geschieden geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.

8.4. Indien de door Ambius geleverde Producten planten betreffen, geven geringe, in de branche gebruikelijke afwijkingen inzake soort, hoogte en aantal in arrangementen Opdrachtgever niet het recht om enige klacht te uiten.

GARANTIE

9.1. Op de door Ambius geleverde Producten gelden de door de leveranciers van Ambius vastgestelde garantiebepalingen.

9.2. Op de door Ambius geleverde Diensten wordt geen garantie gegeven.

9.3. Indien de door Ambius geleverde Producten planten betreffen, geldt een garantietermijn van drie (3) maanden na aflevering.

9.4. De door Ambius verstrekte garantie bestaat daarin, dat Ambius de gebreken aan de geleverde Producten zo spoedig mogelijk voor haar rekening zal herstellen, mits Opdrachtgever conform artikel 8 heeft gereclameerd en Ambius de klacht gegrond heeft bevonden.

9.5. Alle garantieverplichtingen van Ambius vervallen in ieder geval indien:
- er nabewerkingen, wijzigingen of reparaties zijn uitgevoerd zonder de voorafgaande Schriftelijke toestemming van Ambius;
- de Producten niet goed zijn onderhouden;
- het geleverde onoordeelkundig, onjuist of niet conform de bestemming is gebruikt; een en ander ter beoordeling van Ambius.

OVERMACHT

10.1. Indien Ambius door overmacht wordt verhinderd heeft Ambius het recht om hetzij de termijn van de aflevering van de Producten of het verrichten van de Diensten met de duur van de overmacht te verlengen, hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de Overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk ontbonden te beschouwen. Indien Ambius van deze bevoegdheid tot opschorting of ontbinding gebruikt maakt, zal Ambius Opdrachtgever hierover informeren, maar is Ambius nimmer tot voldoening van enige schadevergoeding verplicht.

10.2. Onder de overmacht wordt onder meer maar niet uitsluitend verstaan: elke van de wil van Ambius onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.

10.3. Indien Ambius vóór het beroep op opschorting of ontbinding (wegens overmacht) haar verplichtingen deels is nagekomen, is Ambius gerechtigd pro rata te factureren en dient Opdrachtgever deze facturen conform het bepaalde in artikel 7 te voldoen.

AANSPRAKELIJKHEID

11.1. Niet nakoming van de garantiebepalingen uit artikel 9 geldt als de enige en algehele schadevergoeding die Ambius verschuldigd is. Verder is Ambius niet aansprakelijk voor de door Opdrachtgever dan wel Derden geleden schade, behoudens voor zover deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van Ambius.

11.2. Ambius is bovendien niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door of bij de uitvoering van haar Overeenkomst met Opdrachtgever door werknemers van Ambius of door Ambius ingeschakelde personen. Deze uitsluiting omvat tevens opzet en grove roekeloosheid voor zover deze personen niet met de leiding van de uitvoering zijn belast.

11.3. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden is Ambius in ieder geval niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, vertragingsschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.

11.4. In elke geval is iedere aansprakelijkheid van Ambius beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd onder de door Ambius gesloten aansprakelijkheids-verzekeringspolissen. Voor zover, om welke reden dan ook, de verzekeraar van Ambius niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Ambius beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de Overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

11.5. Opdrachtgever is gehouden Ambius te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Ambius in deze Voorwaarden in de verhouding met Opdrachtgever is uitgesloten.

VERJARINGSTERMIJN

12.1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen bedraagt de verjaringstermijn van alle (rechts)vorderingen en verweren jegens Ambius en de door Ambius bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één (1) jaar.

12.2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een Product niet aan de Overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee (2) jaar nadat Opdrachtgever in overeenstemming met artikel 8 heeft gereclameerd.

ANNULERING EN OPZEGGING

13.1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om iedere ander dan in artikel 13.2 genoemde Overeenkomst met Ambius geheel of gedeeltelijk te annuleren. Indien Opdrachtgever desondanks tot gehele of gedeeltelijke annulering overgaat, blijft Ambius gerechtigd het gehele met de Overeenkomst gemoeide bedrag bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

13.2. Overeenkomsten tot het verrichten van periodieke Diensten en/of verhuur van Producten kunnen met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden tegen het einde van de in de Overeenkomst vastgelegde looptijd worden opgezegd.

13.3. Slechts met de uitdrukkelijke Schriftelijke voorafgaande toestemming van Ambius kan Opdrachtgever zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk overdragen aan Derden.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

14.1. De eigendom van de door Ambius geleverde Producten gaat pas op Opdrachtgever over, zodra deze aan al zijn betalingsverplichtingen op grond van de aan de levering ten grondslag liggende Overeenkomst of enige andere Overeenkomst heeft voldaan.

14.2. Indien en zolang Ambius eigenaar is van de Producten is Opdrachtgever niet gerechtigd deze te verkopen, te verhuren of in gebruik te geven of te verpanden of anderszins te bezwaren anders dan in de normale bedrijfsvoering.

14.3. Indien Opdrachtgever niet tijdig aan zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan, is Ambius direct en zonder voorafgaande ingebrekestelling gerechtigd de onbetaalde Producten terug te nemen.

14.4. Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten met de nodige zorgvuldigheid en, voor zover mogelijk, als herkenbaar eigendom van Ambius te bewaren.

14.5. Voor zover het eigendomsvoorbehoud op de door Ambius geleverde Producten door zaakvorming of anderszins teniet gaat, behoudt Ambius het recht dat ten gunste van haar een bezitloos pandrecht wordt gevestigd op de nieuw gevormde zaak. Opdrachtgever dient op eerste verzoek van Ambius medewerking te verlenen aan het vestigen van een dergelijk bezitloos pandrecht.

CODE OF CONDUCT

15.1. De Code of Conduct van Rentokil Initial waarnaar in dit artikel wordt verwezen, vormt de basis richtlijnen voor het ethisch gedrag van Ambius, stelt de hoogste gedragsnormen voor het handelen van Ambius en respecteert de mensenrechten van anderen. Van alle medewerkers binnen Rentokil Initial, maar ook van haar leveranciers en klanten, wordt verwacht dat zij deze Code of Conduct naleven en onderschrijven. Opdrachtgever zal de Code of Conduct dan ook ten opzichte van Ambius nakomen in de uitvoering van de Overeenkomst.

15.2. De Code of Conduct bepaalt wat de zakelijke gedragsprincipes zijn die verband houden met onze gezamenlijke waarden. De beschrijving van de Code of Conduct van Rentokil-Initial is te vinden via https://www.rentokil-initial.com/responsible-delivery/code-of-conduct

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMNG

16.1. Bij de uitvoering van de Overeenkomst worden persoonsgegevens verwerkt (zoals de contactgegevens van (bij) Opdrachtgever (werkzame personen)) De persoonsgegevens van Opdrachtgever zullen door Ambius worden verwerkt overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving en in overeenstemming met het privacy-statement van Ambius dat is gepubliceerd op haar website: https://www.rentokil-initial.com/site/cookie-and-privacy-policy/privacy-policy.aspx

16.2. Opdrachtgever stemt er mee in dat Ambius haar gedurende de looptijd van de Overeenkomst en daarna per e-mail informatie mag verstrekken over andere producten en diensten die mogelijk voor Opdrachtgever relevant zijn.

OPSCHORTING EN ONTBINDING

17.1. Ambius heeft, indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de Overeenkomst of deze Voorwaarden mocht voortvloeien, of indien Ambius redelijkerwijs mag verwachten dat Opdrachtgever tekort zal schieten in de nakoming van enige verplichting jegens Ambius, het recht de (verdere) uitvoering van haar verplichtingen op te schorten door middel van een Schriftelijke kennisgeving, zonder dat Ambius tot enige schadevergoeding is gehouden, doch onverminderd de haar verder toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering die Ambius op Opdrachtgever heeft onmiddellijk en geheel opeisbaar.

17.2. In het geval waarin:
- Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard,
- Opdrachtgever wordt toegelaten tot de Wettelijke Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen,
- Opdrachtgever zelf verzoekt tot zijn faillissement of surseance van betaling of toelating tot de Wettelijke Schuldsaneringsregeling voor Natuurlijke Personen,
- Opdrachtgever tot boedelafstand overgaat,
- beslag op een (gedeelte van) het vermogen van Opdrachtgever wordt gelegd;
- Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld;
- Opdrachtgever anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest;
- Opdrachtgever overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of al bestaande vennootschap,
- Opdrachtgever overgaat tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf;
- Opdrachtgever komt te overlijden; of
- Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van een op grond van de Overeenkomst of deze Voorwaarden op hem rustende verplichting,
is Ambius gerechtigd de Overeenkomst met directe ingang, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een Schriftelijke kennisgeving, één of ander onverminderd de overige rechten van Ambius.

TOEPASSELIJK RECHT

18.1. Op alle Overeenkomsten en deze Voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

18.2. Alle uit deze Voorwaarden of de Overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen, met uitsluiting van iedere andere instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

***(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2019 - 2021 Webshop Ambius | sitemap | rss